IT-Universitetet

 Hjem    Find Person  Sitemap  Webværktøjer  Internet     mit.ITU  readIT  English  

Home > SysAdm > Brugerpolitik
 

IT-regler

Sponsorer

Anvendelse

Restriktioner

Brugeransvar

God opførsel

Login-konto

 

Gældende retningslinier (opdateret 16. august 2002)

De generelle rammer for brugen af IT-Universitetets anlæg er beskrevet i brugerpolitikken. Disse underbygges her med et sæt af mere detaljerede retningslinier for brugernes anvendelse af it-systemerne; manglende iagttagelse af disse retningslinier vil af systemadministrationen pr. definition altid blive tolket som urimelig brug af anlæget.

Man vil som bruger på ITU's anlæg være repræsenteret af en konto tilknyttet brugernavnet og beskyttet af en adgangsnøgle. Ud over adgangen til en brugerkonto kan man have adgang til forskellige andre typer kontoer som defineret af systemadministrationen. Overordnet set er der 5 simple grundregler for anvendelsen af ITU's anlæg, dvs. benyttelsen af de kontoer man som bruger har adgang til:

 1. Til enhver konto på ITU's anlæg skal være tilknyttet mindst en sponsor.
 2. En konto må kun anvendes til det af sponsoren fastsatte formål.
 3. Sponsor fastsætter eventuelle restriktioner for en konto.
 4. Brugeren er ansvarlig for at restriktioner på en konto efterleves.
 5. Brugeren af en konto skal altid udvise god opførsel.

Den præcise betydning af hver af de forskellige begreber, som ligger til grund for de ovennævnte grundregler er nærmere uddybet i de tilsvarende underpunkter til venstre. Som bruger på ITU's anlæg forventes man altid at have kendskab til denne uddybning af grundreglerne; konsulterer man jævnligt ITU's nyhedsservice kan det med rette forventes at man via denne bliver orienteret om eventuelle ændringer i disse retningslinier. Man bedes dog regelmæssigt, gerne 1-2 gange pr. semester, repetere de gældende retningslinier under systemadministrationens hjemmeside på http://www.itu.dk/sysadm.

For at give et indtryk af hvad der er indeholdt i grundreglerne, følger nedenfor et lille eksempel som illustrerer det generelle indhold af disse:

 1. Alle studerende er typisk sponseret af studieadministrationen via studienævnet.
  Man behøver ikke nødvendigvis kende sin sponsor, men skal være klar over at uden en sådan vil man ophøre med at være bruger på systmet.
 2. En studerendes konto skal benyttes til studiemæssige formål.
  En brugerkonto er et redskab som IT-Universitetets stiller til rådighed for den studerende til at erhverve de færdigheder, der er en del af uddannelsen. Det forventes således at al anvendelse kan henføres til en studiemæssig aktivitet, omend også almindelig brug til andre formål kan tolereres. Omvendt vil f.eks. forsøg på at ændre maskinernes systemopsætning eller overdreven surferi på internettet ikke blive tolereret.
 3. Der er en printkvota på 500 sider pr. studerende pr. semester.
  Denne grænse er administativt fastsat at studieadministrationen og skal ses i lyset af at studerende generelt selv skal betale deres studie materiale: Der kan udskrives flere sider, men den studerende har pligt til selv at betale for et forbrug som ligger ud over denne grænse. - Den nævnte restriktion er den mest håndfaste som eksisterer på nuværende tidspunkt, men der findes tillige andre, mindre konkrete restriktioner, som brugeren forventes at gøre sig bekendt med.
 4. Skødesløs omgang med sin konto er ingen undskyldning, ovenstående regel gælder stadig.
  Kommer man uforvarende til at udskrive en masse sider, eller har man "glemt" at logge af når man går fra en maskine (så andre kan snige sig til at tage udskrifter) vil man stadig blive stillet til regnskab efter ovenstående regel. Oplever brugeren et forbrug vedkommende ikke kan genkendes bedes omgående rettet henvendelse til systemadministrationen (fejl kan desværre ikke helt udelukkes).
 5. Brugerne bedes være tolerante og hjælpsomme og må ikke benytte andres kontoer.
  Alle forventes at opføre sig venligsindet over for systemerne og dets brugere, f.eks. ved at lukke en konto ned hvis man kommer forbi en forladt maskine hvor brugeren har glemt noget sådant, samt udvise respekt for "privatheden" af andres data. Det er ikke tilladt at låse computerne (dog er det acceptabelt at låse en computer i op til 10 minutter hvis den forlades for en kort periode). Hvis man opdager en maskine der er låst, er det tilladt at genstarte den efter 10 minutter. Endvidere forventes man at udvise almindelig resursebevidsthed således at unødig omkostninger ved ænlæggets drift undgås.

Efterlever man ånden illustreret i ovenstående eksempel, bør man også altid overholde de til en hver tid gældende retningslinier for anvendelsen af ITU's anlæg. Som der dog også implicit ligger i denne formulering skal man være opmærksom på, at disse retningslinier gradvist kan ændre sig over tid, efterhåndne som installationen udbygges og brugsmønstrene ændrer sig. Brugeren skal derfor endnu en gang opfordres til regelmæssigt at kontrollere de til en hver tid gældende retningslinier under systemadministrationens hjemmeside.Opdateret 21/11-2004
SysAdm